Verkiezingsprogramma

De ChristenUnie en Tilburg,

Tilburg, de zesde stad van Nederland, profileert zich als moderne stad. Tilburg is een stad om trots op te zijn, middenin het bruisende Brabant, een mooie combinatie natuur, cultuur en economie, een stad voor jong en oud, student en -zoals dat vroeger nog heette- arbeiders. Maar de laatste jaren lijkt die schoonheid ten onder te gaan. Terwijl de verzorging van de stad stap voor stap achteruit gaat, wordt de Tilburgse politieke discussie gedomineerd door dromen over onhaalbare bouwprojecten, beschuldigingen van machtspolitiek, corruptie en nalatigheid. Er wordt onvoldoende  gewerkt aan een stad om trots op te zijn, aan het welzijn van de Tilburgers. Het is tijd om het roer om te gooien, tijd voor een partij die niet alleen vertelt wat er niet goed gaat in een stad, maar die vanuit een sterk verantwoordelijkheidsgevoel een bijdrage wil leveren aan de leefbaarheid van de stad en een goede ontwikkeling van de stad en haar stadsbestuur. De ChristenUnie wil dat zijn. Wij worden gedreven door het besef dat wij dankzij Christus in deze wereld leven als vrije mensen, die in harmonie met elkaar willen samenleven. De ChristenUnie wil dat Tilburg zich blijft ontwikkelen als een stad waar mensen sámen willen leven, met respect voor elkaar in een leefbare stad, in een veilige omgeving en met een integer bestuur. Dit zijn dan ook de kernbegrippen van ons verkiezingsprogramma.


SAMENLEVEN…

… met respect voor de medemens

Voor de Christenunie telt iedereen mee. Daarbij staat voorop dat iedereen recht heeft op een privéleven en de gelegenheid krijgt zich op zijn of haar eigen manier te ontplooien. De ChristenUnie is ervan overtuigd, dat de christelijke waarden en normen van het Bijbels evangelie, zegenrijk is voor een ieder en wil daarvan getuigen. Belangrijk daarbij is, dat een keuze voor of tegen een levensovertuiging enkel mogelijk is in een vrije wereld, gebaseerd op verdraagzaamheid ten opzichte van medebewoners die andere keuzes maken in levensstijl of geloofsovertuiging. De ChristenUnie kiest daarom expliciet voor gelijke behandeling en verzet zich tegen discriminatie op grond van geslacht, seksuele voorkeur of geloofsovertuiging. Tegelijkertijd staat de ChristenUnie ook voor een samenleving waar plaats is voor respect en waar alle mensen bereid zijn rekening te houden met elkaar. Wij willen graag dat iedereen aanspreekbaar is op gedrag en bereid is rekening te houden met gevoelens en belangen van zijn of haar medemens. Samenleven draait immers niet alleen om het eigen belang. Programma’s en subsidies ter bevordering van de emancipatie van bevolkingsgroepen kunnen op de steun van de ChristenUnie rekenen onder de voorwaarde dat de plannen iets toevoegen aan de samenleving en een reële kans van slagen hebben.

… in een aantrekkelijke stad

De ChristenUnie vindt het van belang dat Tilburg een eigen identiteit ontwikkelt waar zo veel mogelijk Tilburgers zich door aangesproken voelen. Ooit was Tilburg een samenstelling van verschillende dorpskernen. De indeling van de stad en de infrastructuur zijn daar nog steeds zichtbare sporen van. Daarnaast kent Tilburg inmiddels grote nieuwbouwwijken zoals Tilburg Noord en de Reeshof. Toch zijn we één stad, met een zichtbaar centrum dat aantrekkelijk en bereikbaar moet zijn voor iedereen die hier woont. Dit stelt eisen aan ons stadscentrum, de infrastructuur maar ook aan het niveau van voorzieningen.

Het is een bekend gegeven dat het centrum van Tilburg moeilijk kan concurreren tegen omliggende steden als Breda en ’s-Hertogenbosch; het winkelaanbod is aanzienlijk lager en de stad is jonger en mist daardoor een historische uitstraling. Het is echter belangrijk te beseffen dat een gezellig stadscentrum niet alleen door gebouwen tot stand komt. Veel belangrijker is wat er in de stad gebeurt. De ChristenUnie pleit er daarom voor om in samenwerking met de winkeliersverenigingen te  werken aan vergroting van de de aantrekkelijkheid van het stadscentrum. Er worden weliswaar vele evenementen georganiseerd, maar die vormen geen vast patroon in de binnenstad. Een bezoek aan de binnenstad het hele jaar door een dagje uit zijn, waarbij bezoekers naast winkelen kunnen kiezen uit vele andere activiteiten. Ook kan bijvoorbeeld een beroep worden gedaan op de muziekopleidingen in de stad om in op zomerdagen en -avonden regelmatig een grote verscheidenheid aan optredens te geven op verschillende pleinen en andere locaties in de stad. Verder kan worden overwogen regelmatig terugkerende themamarkten te organiseren in de stad, zoals een voor Tilburg zeer passende textielmarkt. Hiervoor zijn vele mogelijkheden wanneer in het huidige spoorzonegebied de huidige bebouwing wordt omgevormd tot open beursgebouw.

De ChristenUnie vindt het van belang dat de inwoners van Tilburg via het werk van de Raad meer betrokken worden bij de opbouw en uitstraling van onze stad. De ChristenUnie pleit er daarom voor dat vanuit de Raad meer regie wordt gevoerd op de inrichting van het stadscentrum en van grote bouwwerken. Door de Raad heeft de Tilburger inspraak in de stedenbouwkundige ontwikkeling van de stad. Er moet daarom regelgeving komen waarmee voorafgaand aan ieder bouwplan voorwaarden worden geformuleerd ten aanzien van de stedenbouwkundige visie, de infrastructuur, de uitstraling van gebouwen en de gekozen bouwstijl. Ook dient vooraf duidelijk te zijn aan welke milieu-eisen een gebouw dient te voldoen. Voor grote bouwprojecten moeten strikte eisen worden gesteld aan bereikbaarheid en toegankelijkheid van de gebouwen door publiek en voor de bevoorrading.

In de komende vier jaar zullen knopen worden doorgehakt over grote bouwprojecten, zoals het spoorzone-gebied. Hierbij is voortvarendheid gewenst, maar tegelijkertijd pleit de ChristenUnie ervoor dat de Raad meer regie neemt over de planning van het project en de financiering ervan.

… in een leefbare wijk

De ChristenUnie spant zich in voor veiligheid in de wijken van de stad. Daarvoor is noodzakelijk dat een actieve bijdrage wordt geleverd van alle bewoners in de stad. De gemeente kan ondersteunen en opbouwen. De ChristenUnie pleit voor een wijkgerichte benadering waarbij per wijk een wijkcentrum een centrale rol krijgt. De ChristenUnie is geen voorstander van verkoop van het bezit van wijkcentra en pleit juist voor een actievere rol van de gemeente. Een wijkcentrum is bij uitstek een maatschappelijke voorziening en dient daarom anders dan het huidige college voornemens is niet in handen te komen van private partijen. Wat de ChristenUnie betreft dient de gemeente een grotere inspanning te leveren om de functie van de wijkcentra te versterken en de grote groep vrijwilligers die nu al veel werk verrichten te ondersteunen. Daarbij zal steeds opnieuw moeten worden bezien tot in welke mate de professionele bijdrage van de Twern het doel van de wijkcentra daadwerkelijk moet ondersteunen. Dit vereist regie en betrokkenheid van de gemeente, zodat het onverstandig is de organisatie van de wijkcentra op te grote afstand te zetten.

De wijkcentra moeten openstaan voor iedereen in de wijk, ongeacht religieuze of culturele achtergrond. Dit kan worden bereikt als aan de volgende randvoorwaarden wordt voldaan:

 • Wijkcentra zijn toegankelijke centra, waar gezelligheid heerst en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Buurtbewoners, maar ook maatschappelijke organisaties, kerken en moskeeën dienen de ruimte te krijgen om eigen wijkgerichte activiteiten te ontplooien die de ontmoeting tussen bewoners in de wijk stimuleren. De ChristenUnie is van mening dat de beschikbaarheid van de centra niet moet worden beperkt vanwege religieuze doelstellingen van organiserende organisaties. Wij leven in een veelkleurige maatschappij waar plaats is voor het hebben van een religieuze opvatting. Dit moet ook gelden voor wijkcentra. Alleen dan kunnen deze centra een ontmoetingsplaats worden voor alle bewoners in een wijk.
 • De wijkcentra dienen als standplaats voor buurt- en jongerenwerkers van een wijk. Vanuit het centrum vervullen zij een actieve rol in de wijk, ze gaan de straat op om jongeren te ontmoeten en nodigen actief jongeren uit om deel te nemen aan activiteiten. Hiervoor kan de gemeente putten uit een ruim aanbod van maatschappelijke en kerkelijke vrijwilligersorganisaties.
 • De wijkcentra leveren laagdrempelige diensten aan buurtbewoners, bijvoorbeeld oppasdiensten en tijdelijke kinderopvang (alleenstaande) ouders te ondersteunen.  Verder worden buurtbewoners en met name ouderen actief uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten. Dit bevordert de onderling samenhang en de noodzakelijke sociale controle.
 • Buurtbemiddelaars zijn regelmatige bezoekers van een wijk- of buurtcentrum waaraan zij voor hun bemiddelingswerk zijn verbonden en krijgen zo bekendheid in de wijk. Zij en ook jongerenwerkers werken actief mee aan de opbouw van het centrum, ze draaien zo mogelijk bardiensten en organiseren ontmoetingen met bewoners in de wijk. Zo kunnen zij een bekend gezicht worden voor de bewoners.
 • De wijkcentra leveren laagdrempelige diensten aan buurtbewoners, bijvoorbeeld oppasdiensten en tijdelijke kinderopvang (alleenstaande) ouders te ondersteunen.  Verder worden buurtbewoners en met name ouderen actief uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten. Dit bevordert de onderling samenhang en de noodzakelijke sociale controle.
 • Waar mogelijk wordt een ontmoetingsplaats georganiseerd voor jongeren uit de buurt en worden actief jongerenactiviteiten georganiseerd. Hiervoor kan de gemeente putten uit een ruim aanbod van maatschappelijke en kerkelijke vrijwilligersorganisaties.
 • De wijkagent is een behalve een bekend gezicht in de straten van zijn wijk ook een regelmatige bezoeker van de wijkcentra en probeert zo een persoonlijke band op te bouwen met de bewoners van de wijk.

 

… met bloeiende winkelcentra

De ChristenUnie ziet ook een belangrijke rol voor de kleinere winkelcentra in verschillende wijken. Ook hier geldt dat deze centra kunnen dienen als ontmoetingsplaats voor bewoners van een wijk. Deze centra dienen daarom vitaal gehouden te worden en waar nodig is daarbij een actieve rol van de gemeente vereist. Zo mag van de gemeente een grotere inspanning worden gevraagd bij de renovatie van de Westermarkt en omgeving en van wijkcentra als het Paletplein. Daarbij streeft de gemeente ernaar het voorzieningenniveau van de winkelcentra in de wijken te vergroten. Met regelgeving in actieve bemoeienis kan de gemeente werken aan een divers winkelaanbod en aan een goede bereikbaarheid. Verder mag van de gemeente worden verwacht dat ook in economisch minder voorspoedige tijden verpaupering van de voorzieningen in deze winkelcentra actief wordt bestreden.

 

EEN VEILIGE  OMGEVING…

… voor elk individu

Voor wat betreft het lokale veiligheidsbeleid heeft de gemeente de regie. De Christenunie pleit voor een integraal veiligheidsbeleid, waarbij duidelijk politieoptreden en een samenhangend sociaal beleid op goede wijze op elkaar zijn afgestemd. Het gaat hierbij om de leefbaarheid in buurten en wijken, die niet alleen wordt bereikt door optimale inzet van politie, maar ook door de inzet van vrijwilligers in de buurt en door goed na te denken over de inrichting van het openbaar gebied. De integrale veiligheid in de gemeente Tilburg heeft zich in de loop der jaren goed ontwikkeld, maar in de beleving van veel Tilburgers is er de stad nog steeds onveilig. De ChristenUnie vindt dat op de volgende onderwerpen verbetering noodzakelijk is.

Leven in vertrouwen begint bij het bieden van veiligheid. Bestrijding van asociaal gedrag en overlast heeft daarom topprioriteit.

De drugscriminaliteit is nog steeds groeiende. De bestrijding door de gemeente, politie en wooncoöperaties, in hun integrale aanpak, beperkt zich hoofdzakelijk in een pro actieve aanpak van de huiskwekerijen. Mensen die zich lenen voor deze huiskwekerijen moeten aangepakt worden. Maar vaak worden ze onder druk gezet of hebben grote schulden. Dus naast een harde aanpak van de kwekerijen verdient het ook prioriteit om naar de gezinnen en individuen te kijken die voor deze praktijken geronseld zijn.

Echter, de ChristenUnie pleit voor een eenduidige en ondubbelzinnige aanpak: drugsgebruik is verboden en wordt daarom ook niet gedoogd. Dit is het beste signaal aan de samenleving en met name aan de jongeren in de samenleving. Het mag daarom niet zo zijn dat de gebruiker van drugs nauwelijks belemmering ondervind om aan drugs te komen. De georganiseerde drugscriminaliteit ontspringt keer op keer de dans. De hennepkwekerijen worden steeds groter en verplaatsen zich naar het platteland of wel naar grote loodsen in stad en industrieterrein.

Het argument dat we het drugsgebruik niet kunnen bestrijden en dus moeten gedogen is volgens de ChristenUnie een verkeerde redenering. Het is juist dat misdaad niet uit te roeien is, maar dat behoeft ons er niet van te weerhouden deze te blijven bestrijden. Daarnaast beschouwt de ChristenUnie Tilburg het gedoogbeleid als mislukt. Het is door te gedogen niet gelukt om de criminaliteit buiten de softdrugs te houden.

 De ChristenUnie heeft nog een belangrijke reden om te streven naar een einde aan het gedogen. Het gedoogbeleid heeft geen einde gemaakt aan de professionele veredeling en verbetering van de drugs. Dit heeft het effect dat het gedoogbeleid het voordurend zal moeten afleggen tegen de illegale handel. De hoge THC-gehaltes in nederwiet zijn hiervan een voorbeeld, was aanvankelijk de opvatting dat nederwiet niet erg verslavend was, tegenwoordig moet deze drugssoort eigenlijk worden gezien als een harddrug.

Bestrijding van drugsgebruik beperkt zich niet tot optreden tegen de handel in softdrugs. Consequente opsporing en vervolging van de verkoop en het bezit van XTC, in het bijzonder bij uitgaansgelegenheden en dancefestijnen behoort onderdeel te zijn van het drugsbeleid.

Naast bestrijding van drugs dient wat de ChristenUnie betreft ruimte te zijn voor een goede en eveneens consequente zorgverlening aan verslaafden. Richt verslavingszorg op afkicken. Ook bij methadonprogramma’s. Het op medische indicatie verstrekken van heroïne is niet de aangewezen weg. Proefprojecten met gratis verstrekking van harddrugs zoals cocaïne en heroïne zijn onacceptabel. Hoogwaardige verslavingszorg is mede gericht op arbeidsrehabilitatie en reïntegratie, evenals experimenten met meer verplichtende vormen van afkicken.

… in de eigen leefomgeving

Een gebrek aan veiligheid ervaren mensen het meeste dicht bij huis. Een goede aanpak begint daarom in de wijken en de buurten door verbetering van de leefbaarheid en aanpak van asociaal gedrag. Ook veiligheid achter de deur, in de huizen verdient  prioriteit. Huiselijk geweld en kindermishandeling komt nog steeds veel te veel voor, alle inzet van de overheid ten spijt. Het is de overtuiging van de ChristenUnie dat door huiselijk geweld goed aan te pakken ook de ervaren leefbaarheid van de bewoners zal versterken.

De werkdruk van de politie groeit en de aanwas van meer ‘blauw’ op straat stagneert en loopt eerder terug. De ruimte tot pro actief werken ontbreekt steeds meer, zodat toezicht in de brede zin van het woord minimaal wordt. Daarom moet de politie in nauwe samenwerking met de gemeente zich slimmer en efficiënter inzetten in bestrijding van de criminaliteit. De gemeente moet bij toezicht en bestrijding van kleine criminaliteit meer investeren in de Bijzondere Opsporings- Ambtenaren, die taakgericht kunnen worden ingezet om  aan de behoefte van integrale veiligheid te voldoen. Het activeren van bewoners als kenners van de wijken in het kader van de buurtpreventie is ook een uitstekend middel voor de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. In samenwerking met de politie en de gemeentelijke handhaving kunnen veel onveilige situaties aangepakt worden. Daarnaast kunnen door buurtpreventie kleine ongemakken snel opgepakt worden.

Gevoel van veiligheid in een wijk wordt verstrekt door meer sociale samenhang en door een verzorgde infrastructuur. Eenzame bewoners voelen zich sneller onveilig dan bewoners die een sociaal netwerk om zich heen hebben. En ook geldt dat een goed verzorgde buurt bijdraagt aan het welzijn van de bewoners. Ook is van belang dat de gemeente zorg draagt voor zichtbare handhaving van de openbare orde: de politie en met name de wijkagent (als buurtregisseur) moet op straat te vinden zijn. De ChristenUnie pleit voor een organisatie van de politiemacht waarbij de wijkagenten volledig ingezet kunnen worden om in de wijk aanwezig te zijn. Deze wijkagent dient blijvend te worden ondersteund door speciale handhavingsteams die op afroep beschikbaar te zijn om handhavend op te treden als een waarschuwing of gesprek niet meer toereikend is. Zo wordt voorkomen dat de wijkagent voor een groot deel van zijn dienst op het bureau moet doorbrengen om allerlei administratieve verplichtingen af te werken.

… in het openbaar vervoer en in de binnenstad

Gevoel van veiligheid heeft niet alleen met politiewerk te maken. De gemeente dient aandacht te houden voor de verzorging van de buurt. En ook hier geldt dat sprake moet zijn van een goede samenwerking tussen burger en openbaar gezag. De ChristenUnie wil werken aan een groter verantwoordelijkheidsgevoel bij bewoners om zorg te dragen voor een schone straat en een leefbaar milieu. Daarbij hoort goede voorlichting wat van de inwoners van de stad mag worden verwacht en een blijvende inzet op de spoedige en deugdelijke afwerking van klachten over het straatinterieur of andere vormen van overlast.

… voor jonge mensen

In het jeugdbeleid staan opvoeding, zorg, onderwijs en veiligheid centraal. In de uitvoering wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van initiatieven van particuliere personen en van professionele en semiprofessionele instellingen. In een goed en breed onderwijsaanbod krijgen kinderen optimale kansen om hun talenten te ontwikkelen. Door een rijk aanbod van opleiding, cultuur en sport kunnen jongeren de vaardigheden en de kennis leren die zij nodig hebben in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Tilburg moet zijn naam vestigen als onderwijsstad, een stad met een ruim aanbod van onderwijs op alle niveaus. De ChristenUnie pleit voor een ruim onderwijsaanbod op HBO en WO-niveau. Het actief ondersteunen van de verdere opbouw van vakscholen en praktijkgericht onderwijs behoort in de komende vier jaren prioriteit te krijgen.

Het tegengaan van spijbelen en voortijdige schoolverlating verdient in het onderwijsbeleid hoge prioriteit. Lokale samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven moet resulteren in een betere aansluiting op de arbeidsmarkt.

Marktwerking in de jeugdzorg mag niet ten koste gaan van de bescherming van jeugdigen, die moeilijk behandelbaar zijn. Doel van de jeugdzorg is om samen met de ouders te werken aan een opvoeding die de kinderen bescherming, vertrouwen, kansen en een perspectief op de toekomst geeft. Werken vanuit de thuissituatie is uitgangspunt, tenzij de veiligheid van kinderen in gevaar komt. In dat geval volgt noodgedwongen uithuisplaatsing. Pleegzorg biedt kinderen een kans om op te groeien in een normale gezinssituatie.

Verwacht moet worden dat in de nabije toekomst de gemeente een steeds groter wordende verantwoordelijkheid krijgt in het jeugdwerk. Het is daarom van belang dat prioriteit wordt gegeven aan een goede en samenhangende organisatie van het jeugd- en jongerenwerk, eventueel in samenwerking met ons omliggende gemeenten. Om hieraan in Tilburg goede invulling te kunnen geven pleit de ChristenUnie ervoor in de komende collegeperiode een aparte wethouder voor jeugd en gezin aan te stellen.

Het jongerenwerk sterk maken in kwaliteit en kwantiteit t.b.v. jeugd in de leeftijd van 6 tot 21 jaar. Met extra aandacht voor achterstandwijken en ‘gekleurde’ wijken en daar de culturele samenlevingen en organisaties nauw bij betrekken. Dus een integrale aanpak met o.a. welzijnsorganisatie en scholen. Hierbij dient ook de jeugdreclassering nauw betrokken bij te worden in nauwe samenwerking van het jongerenwerk. Verder scholing en werk creëren om de jeugd handvaten te geven om een verantwoordelijke houding te kunnen ontwikkelen in onze maatschappij.

Ook zal er steeds meer in de zwakke gezinnen opvoedingsondersteuning dienen te komen, om aan de voorkant van het probleem te komen. Hierdoor kunnen onnodige uithuisplaatsingen worden voorkomen.

… en voor ouderen en de hulpbehoevende inwoners van de stad

De ChristenUnie staat voor samenleving waar ook ouderen een respectvolle plaats in krijgen en waar zwakke mensen mogen rekenen op de zorg van de stad en hun eigen omgeving. Dit betekent dat de ouderenzorg financieel gezond en professioneel dient te zijn. Het Tilburgse stadsbestuur neemt verantwoordelijkheid om toe te zien op de uitvoering van de zorg voor ouderen en maakt optimaal gebruik van de middelen om invloed uit te oefenen op de zorg voor ouderen. Dit houdt in dat de financiële middelen voor de Wmo efficiënt en doelmatig worden ingezet. Door de pakketmaatregel AWBZ en de ontwikkelingen in de Wmo zal een grote inzet worden gevraagd van het gemeenebestuur. Daarbij zet de ChristenUnie in op actieve inschakeling van maatschappelijke organisaties en kerken voor preventie en het geven van mantelzorg. Ook mag bij preventie en veel vormen van zorgverlening nadrukkelijker een beroep worden gedaan op hulp van buren en verwanten.  In de afgelopen decennia is de zorg te veel een overheidszaak geworden en is door professionalisering het persoonlijke karakter van de zorg verdrongen. De ChristenUnie pleit ervoor daar waar mogelijk bij zorgverlening meer inzet te organiseren van vrijwilligers, familie en buurtbewoners. Ter bevordering van de onderlinge sociale banden pleit de ChristenUnie ervoor de wijken in Tilburg te verdelen in kleinschalige buurten, waarbij per buurt een vrijwilliger (een “buurtcoach”) wordt gevonden die de buurt ken, bij buurtgenoten op bezoek gaat, bekend is met de lokale autoriteiten en zorgaanbieders en die de vrijmoedigheid heeft hulp te vragen voor de zwakkeren in de buurt. Het is nog niet zo lang geleden dat deze rol door de pastoor of de dominee werd vervuld, echter door de secularisatie van de samenleving en de verzorgingsstaat zijn deze structuren voor velen vervallen en moet worden gezocht naar nieuwe duurzame structuren.

Ook pleit de ChristenUnie ervoor dat de gemeente een regierol neemt in de zorg voor zwakkeren in de samenleving en in de armoedebestrijding. Uitgangspunt moet zijn dat we elkaar bijstaan wanneer nodig en mogelijk, en dat de gemeente optreedt als dat noodzakelijk is.  Daarom pleit de ChristenUnie voor regie en actieve ondersteuning door de gemeente aan maatschappelijke en kerkelijke organisaties die actief zijn in zorg en armoedebestrijding, bijvoorbeeld via een in de gemeentelijke organisatie volledig opgenomen interreligieus overleg. 

De ChristenUnie is van mening dat zorgverlening en preventie veel verder gaat dan enkel een budget voor de huishoudelijke hulp. Het begint al bij de inrichting van de buurt en de noodzaak om het wonen van verschillende leeftijdsgroepen in een stad te integreren. Verder is het noodzakelijk dat bewoners in de straat met elkaar in contact komen door kerk, moskee of wijkcentrum.  De wijkcentra en de vele vrijwilligers die daarvoor goed werk doen, kunnen hier een bijdrage aan leveren door het organiseren van avonden voor specifieke buurten en het stimuleren van buurtactiviteiten.

 

 

EEN INTEGER STADSBESTUUR…

… dat gezag verdient van alle burgers

Gezag kan worden verdiend door betrouwbaar en consequent optreden. Het stadsbestuur kan en mag het niet laten gebeuren dat door het eigen gedrag haar positie in de stad verloren gaat. Daarom is het van belang dat het gemeentebestuur en de Raad betrouwbaar zijn en in hun gedrag een voorbeeld zijn voor alle burgers. Dit geldt ook voor ambtenaren die op straat het bestuur van de stad vertegenwoordigen.

Ook mag worden verwacht dat de gemeente het haar verkregen gezag daadwerkelijk gebruikt ter bescherming van al haar burgers. Dit betekent dat overlast en misdaad de gemeente daadwerkelijk een zorg zijn. Daarbij geldt  dat de ambtenaar zich volledig gesteund mag weten in de uitvoering van zijn taken. Voor belediging van een ambtenaar in functie behoort een zero-tolerance beleid te gelden.

… en vertrouwen geniet van haar inwoners

Het Raadswerk en het optreden van het College kan enkel effecief zijn als het stadsbestuur volkomen betrouwbaar en integer is. Dat komt wat de ChristenUnie betreft op verschillende manieren tot uiting:

De Raad en het College opereren transparant en geven ruimhartig informatie aan elkaar en aan de inwoners van de stad over hun besluiten en debatten. De agenda van de Raad is niet een vooraf geregisseerde planning maar biedt ruimte aan dynamiek en discussie.

Het gemeentelijk apparaat is toegankelijk en integer. Dit houdt in dat burgers hun plannen, zorgen of ideeën op goede wijze bij de juiste ambtenaar kunnen neerleggen en dat zij mogen rekenen op correcte besluitvorming. De Raad kan hierin voorzien door meer toe te zien op de uitvoering van de regelgeving en door actief de beleidskaders vast te stellen waarbinnen ambtenaren kunnen opereren.

Bestuur en ambtenaren zijn zich bewust van de noodzaak integer op te treden. Daarvoor dient het onderlinge toezicht scherp te blijven. Het is volgens de ChristenUnie noodzakelijk dat de Klokkenluidersregeling van de gemeente voor elke ambtenaar direct toegankelijk is. Verder pleit de ChristenUnie voor een Meldpunt Integriteitsschendingen. Ook  is het wenselijk dat in een tijdelijk compliance-onderzoek de formele en informele werkprocessen binnen het ambtelijke apparaat nader worden onderzocht op mogelijke risico’s op integriteitsschendingen.

…  dat transparant omgaat met het gemeenschapsgeld

De gemeente is beheerder van gemeenschapsgeld. Het is om die reden dat de burgers van de stad recht hebben op verantwoording over de wijze waarop gemeenschapsgeld wordt aangewend. Op het terrein van kunst en cultuur ontbreekt deze transparantie en worden kuntsprojecten gesubsidieerd die niet worden gedragen door grote groepen burgers van de stad. De ChristenUnie zal werken aan meer transparantie in de subsidieverlening in de kunst. Ook pleit de ChristenUnie voor een duidelijke afbakening van de subsidieverlening aan verschillende soorten kunst. De subsidieregelingen dienen daartoe te worden aangescherpt en geconcretiseerd.

… dat een gezond financieel beleid voert

Het financieel en economisch beleid van Tilburg zal in de komende vier jaren een belangrijk onderwerp worden. Om werkgelegenheid in de stad te behouden en te stimuleren dient sprake te zijn van een goed vestigingsbeleid voor bedrijven, goede aansluiting met onderwijs en een prettige leefomgeving. Dit belang dient tegelijkertijd zorgvuldig gewogen te worden met de noodzakelijke eisen voor een goede leefomgeving: een goed milieu, goede bereikbaarheid en een verzorgde infrastructuur. In de huidige tijd is daarom behoedzaamheid noodzakelijk en dient de gemeente in staat gesteld te worden effectief op de ontwikkelingen in de markt te reageren.

Wat de ChristenUnie betreft zal het de komende vier jaar niet meer gaan om grote geldverslindende jongensdromen, zoals de shoppingmall en grootste bouwprojecten aan de rand van de stad. Het zal moeten gaan om nuchter beleid over de noodzakelijke groei van de stad en de omliggende dorpen. Daarbij staat eerst de noodzaak en de wenselijkheid vast. Wij staan voor een stadsbestuur dat ambitie heeft om van de stad iets moois te maken. Dat moois laat zich niet meten in vierkante meters bedrijfsruimte of in oppervlakte winkelgebied, maar moet worden gevonden bij de tevreden Tilburger, die trots is op de stad waar hij/zij kan wonen en werken, die zich veilig voelt in zijn eigen leefomgeving en die zich gesteund weet door een betrouwbare overheid.

SPEERPUNTEN:

 1. De ChristenUnie pleit voor een wethouder voor jeugd en gezin.
 2. De Christenunie staat voor een integer stadsbestuur dat bereid is zichzelf kritisch te beschouwen door de instelling van een Meldpunt Integriteitsschendingen en door een uitgebreid onderzoek naar integriteit in het stadsbestuur.
 3. De ChristenUnie wil versterking van het werk in de wijk en de wijkcentra en een belangrijker positie voor het vrijwilligerswerk in de buurt. De ChristenUnie is daarom tegen verkoop van wijkcentra. Het werk in de wijk behoort te worden ondersteund door de gemeente door de terbeschikkingstelling van faciliteiten aan de burgers van de wijk en de vrijwilligers die daar goed werk doen.
 4. De ChristenUnie werkt aan versterking van de binnenstad als (winkel)evenement. Het gaat daarbij niet alleen om gebouwen, maar ook om sfeer en voldoende aanbod van cultuur en amusement.
 5. De ChristenUnie pleit voor één samenhangende stedenbouwkundige visie voor de hele binnenstad en de direct omliggende wijken en meer betrokkenheid van de Raad bij de vaststelling hiervan.
 6. De ChristenUnie wil dat de gemeente meer regie voert in de ontwikkeling van winkelcentra in de buitenwijken.
 7. De ChristenUnie pleit voor het versterken van de positie van de wijkagent, die wordt ondersteund door handhavingsteams.
 8. De ChristenUnie wil een effectievere en meer uitgebreide inzet van Buitengewone Opsporingsambtenaren.
 9. De ChristenUnie wil een einde aan het gedoogbeleid voor de verkoop van drugs en bepleit een strikt handhavingsbeleid.
 10. De ChristenUnie wil de sociale samenhang stimuleren door de “buurtcoach” en door de inzet van buren en verwanten bij verzorging en ondersteuning van hulpbehoevenden.
 11. De ChristenUnie wil meer regie over het subsidiebeleid in kunst en cultuur en zal striktere kaders vaststelling waarbinnen subsidieverlening mogelijk is.