Overweging

God dienen

Een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad

"Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn." (Jozua 1:8)

De bijbel vertelt ons in het boek Jozua, dat de Israëlieten noodgedwongen 40 jaar in de woestijn hadden rondgezworven voordat ze eindelijk het beloofde land mochten binnentrekken. Dat boek begint met een heel bekend en prachtig hoofdstuk. Jozua, de nieuwe leider, kreeg een duidelijke opdracht van God. "Maak u gereed, trek over de Jordaan hier, gij en dit gehele volk, naar het land, dat Ik hun, de Israëlieten, geven zal."  Dat was klare taal. Het was hun 'grote opdracht'. Aan die opdracht werden een paar fantastische beloften verbonden. Vers 3: "Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef Ik u lieden."  Vers 5: "Niemand zal voor u standhouden al de dagen van uw leven; zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn; Ik zal u niet begeven en u niet verlaten."  Vers 9: "Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat."  Dat waren heel mooie beloften, die zij meekregen bij het uitvoeren van hun 'grote opdracht'. Maar, er werden ook enkele voorwaarden genoemd voor het ontvangen van deze beloften. Vier keer wordt Jozua aangemoedigd door God en door zijn mensen om sterk en moedig te zijn. Veel belangrijker is echter wat verder genoemd wordt: "Alleen, wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die Mijn knecht Mozes u geboden heeft; wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn." De voorwaarde die genoemd werd is dat Jozua en zijn mensen dicht bij God moesten blijven. Zij moesten God gehoorzaam zijn. Zijn Woord overdenken en daar naar handelen. Ik denk dat het eigenlijk nu in onze tijd niet anders is. Nu zijn wij niet meer gebonden aan die wetten en regels van het oude testament. Die wet is door Christus vervuld en volbracht. De wet der liefde is daarvoor in de plaats gekomen en die zegt, God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Dit is het grote gebod en omvat alle wetten en regels die God eens gaf. We zullen dan ook wel iets meer moeten weten hoe dat in de praktijk werkt en wat van belang is. Daar is een soort handleiding, een protocol voor nodig en dat leert ons het evangelie van Jezus Christus. We moeten eerst grazen, het geestelijke voedsel verzamelen, de Bijbel lezen, het nieuwe testament. Daarna is het goed om een rustige plek op te zoeken om datgene wat we gelezen hebben in alle rust te overdenken en ons eigen te maken. Dan zal dat geestelijke voedsel echt een onderdeel van ons leven kunnen worden. "Mag Uw Woord in groeiende mate een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad zijn" (Ps.119). "Want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn."

Theo Baan,

namens het interkerkelijk overleg (IKO)

Christengemeente ‘Hart van Brabant’,Ringbaan Oost 6a, Tilburg

Evangelische Baptisten Gemeente,Noordhoekring 99, Tilburg

Geref. Kerk Vrijg. ’Ontmoetingskerk’, Diederikdreef 14, Tilburg

Grace Communion Internationalv/h WKG, Burg.Brokxlaan 1407, Tilburg

Christengemeente ‘New Song’, Zuidoosterstraat 23a, Tilburg

Christengemeente ‘Op de Rots’, Doctor Nuijensstraat 2, Tilburg

Victorious Christian Church, Von Suppestraat 13, Tilburg

Prot. Ver. ‘ELIM’ (Geref.gr.slag), Min.Mutsaersstraat 22, Tilburg

Pinkster Gemeente Tilburg, Prof.Cobbenhagenlaan 8, Tilburg

Christengemeente 'Levenskracht' Tilburg, De Driehoek, Gendringenlaan 179, Tilburg

Tabernacle Christian Centre, St.Hubertusschool, Jagerslaan 55, Tilburg